Meteen naar de inhoud
Home » Voorwaarden

Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
● Jeautozelfwassen.nl is gevestigd aan de 1e Lambertusstraat 26A, 5921JS te Venlo, en is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Marjolein Aquina is Functionaris Gegevensbescherming van Jeautozelfwassen.nl. Zij is te bereiken via de mail en het contactformulier.
● Gebruiker: Jeautozelfwassen.nl: Het bedrijf dat deze algemene voorwaarden in een overeenkomst gebruikt
● Consument: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, dan wel zijn/haar rechtsopvolger, ten behoeve van wie door of vanwege gebruiker diensten worden verricht en/of een werk is aangenomen
● Wederpartij: Een wederpartij, natuurlijke persoon zoals vermeld in lid 2 van dit artikel die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf

Artikel 2: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, opdrachten, verlenen van diensten gemaakt met Jeautozelfwassen.nl

Artikel 3: Prijzen
● Als prijs geldt hetgeen met de opdrachtgever is overeengekomen
● Indien na totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van op- of aflevering en/of beëindiging van de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, is de gebruiker gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen. De consument is in dat bevoegd de overeenkomst te ontbinden
● Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, zoals afgesproken tussen gebruiker en wederpartij blijkt dat voor een behoorlijk uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen gebruiker en wederpartij tijdig en in onderling overleg de overeenkomst inclusief de prijs dienovereenkomstig aanpassen
● Prijsverhogingen voortvloeiende uit op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij
● Voor de uitgevoerde werkzaamheden wordt door de gebruiker op verzoek van de wederpartij een gespecificeerde nota verstrekt. Indien de overeenkomst gebaseerd is op een overeengekomen som, wordt op verzoek van de wederpartij een schriftelijke specificatie van de werkzaamheden verstrekt

Artikel 4: Betaling
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling (bij het aangaan van de overeenkomst) plaats te vinden.

Artikel 5: Klachten
Heeft de wederpartij klachten over de cursus dan dient de wederpartij dit direct bij de gebruiker te melden. Het is uitsluitend ter beoordeling van de gebruiker op welke wijze de klachten zullen worden afgehandeld.

Artikel 6: Overmacht
● Een tekortkoming van de gebruiker zal hem niet worden aangerekend indien hij in een toestand van overmacht verkeert
● Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die gebruiker niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval dat de gebruiker door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt mede begrepen:

  1. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan
  2. vertraagde of te late toelevering door één of meerdere leveranciers van gebruiker
  3. transport moeilijkheden of – belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar gebruiker toe of van gebruiker naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd
  4. oorlog(sgevaar), oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezettingen, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen
    ● In geval van overmacht heeft de gebruiker binnen 3 weken na het ontstaan van een omstandigheid die overmacht oplevert het recht om naar keuze ofwel de termijn op- of aflevering te wijzigen ofwel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding
    ● Na ontbinding van de overeenkomst heeft de gebruiker recht op vergoeding van de door hem reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden
    ● Indien de gebruiker gebruik maakt van het in lid 3 van dit artikel vermelde recht, dan heeft de wederpartij alleen het recht de overeenkomst te ontbinden indien deze kan aantonen dat eerdere nakoming voor hem binnen zijn bedrijfsvoering essentieel is. De ontbinding dient dan binnen 5 dagen na het beroep op opschorting schriftelijk plaats te vinden

Artikel 7: Elektronische betaling
Bij elektronische betaling staat de wederpartij ervoor in dat hij over voldoende saldo beschikt. Indien er onvoldoende saldo voor volledige betaling aanwezig blijkt, is deze verplicht op eerst verzoek van de gebruiker voldoende zekerheid te stellen voor zijn verplichtingen.

Artikel 8: Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen, die verband houden met of voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting door de bevoegde Nederlandse rechter worden beslecht.

Artikel 9: Geschillen
Geschillen naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, kunnen op verzoek van partijen worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement waar de gebruiker gevestigd is.

Artikel 10: Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.